Disclaimer

Deze site wordt beheerd door Memory Online B.V. (“Memory”). Memory onderhoudt, ook voor Memory Events B.V. en Memory Group B.V. (“Memory Vennootschappen”), een netwerk van sites. Voor het bezoek aan en het gebruik van deze sites is deze disclaimer van toepassing.

Het gaat om, onder andere, de volgende sites:

Akkoord met Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Ga je niet akkoord met deze voorwaarden? Dan mag je de informatie die Memory op deze site aanbiedt niet gebruiken. Je kunt de tekst van deze voorwaarden opslaan en/of printen voor later gebruik.

Informatie op deze site en gebruik

De informatie op deze site is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel Memory natuurlijk probeert juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Memory expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Memory kan de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen en heeft het recht de informatie op deze website te beeindigen of de toegang daartoe te beperken. De informatie op deze site is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Memory beheert en onderhoudt deze site vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze site aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze site vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Memory garandeert niet dat deze site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze site dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze site in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze site aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Memory hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Memory de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Memory aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Memory niet geverifieerd. De Privacy Policy van Memory is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacybeleid

Op de verwerking van je persoonsgegevens is de Privacy Policy van Memory van toepassing. Zie deze pagina.

Intellectuele eigendomsrechten

Memory en/of de Memory Vennootschappen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, rechten op domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Memory of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag de informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar Memory stuurt, kunnen onveilig zijn. Memory raadt derhalve af om vertrouwelijke informatie per e-mail aan Memory te zenden. Indien je ervoor kiest berichten per e-mail aan Memory te zenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Memory en/of de Memory Vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site, (2) (het gebruik van) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Memory of aan jou wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze site, (5) misbruik van deze site, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van medewerkers van Memory en/of de Memory Vennootschappen.

Nietigheid

Als deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze site en Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer, geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Disclaimer daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

Memory behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2024 Memory Online B.V.

Mijn account

Je bent niet ingelogd.